Polityka prywatności

strony internetowej TRENDY W NAUCE

DEFINICJE

Administrator – właściciel i wydawca, podmiot TRENDY W NAUCE Honorata Dołęga-Ogrodnik, z siedzibą w Siedlcach.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.
Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.trendywnauce.pl.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jej funkcjonalności.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY

 1. Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii oraz przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Platformy przez Użytkownika.
 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z funkcjonalności Strony, Administrator zbiera jego dane, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.
 4. Administrator dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PLIKI COOKIE

 1. W związku z korzystaniem ze Strony wykorzystywane są pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Strony, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania ze Strony, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) wykorzystują w różnych celach, które można podzielić na kategorie opisane poniżej.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików cookie, z uwagi na czas ich życia: sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika lub opuszczenia Strony; stałe – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookie w terminie określonym w specyfikacji pliku cookie
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookie w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie:
  • Cookie wymagane, niezbędne do korzystania ze Strony:
   • pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
   • uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
   • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
   • sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies)
  • Cookie funkcjonalne, ułatwiające korzystanie ze Strony:
   • pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej (tj. analityki danych) wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony
   • trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies), cookie z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  • Cookie marketingowe, pozwalające na dostarczanie treści reklamowych – Administrator wykorzystuje również pliki cookie do celów marketingowych
 5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji, z zastrzeżeniem, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Strony.
 6. Zmiana ustawień prywatności możliwa jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki lub aplikacji. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych. Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym plikami cookie, w szczególności poprzez akceptację plików cookie, zmianę ustawień plików cookie oraz blokowanie albo usuwanie plików cookie. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian ustawień prywatności, dostępne są na stronach tych dostawców: usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookie w terminie określonym w specyfikacji pliku cookie

  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Microsoft Edge
  w przeglądarce Opera w przeglądarce Safari

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. zapewnienia dostępu do Strony i korzystania z jej zasobów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 2. przesyłania i publikacji artykułu naukowego oraz popularno-naukowego, przez osobę będącą jego autorem lub współautorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:
  • umożliwienie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego;
   marketing własny, w szczególności wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych na Stronie, a także kierowanie do oznaczonych Użytkowników powiadomień zawierających informacje o Stronie lub innych interesujących treściach, środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem np. badania satysfakcji;
  • wykrywanie i eliminowanie nadużyć;
  • obrona przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich;
  • cele wewnętrzne związane z funkcjonalnością Strony, tym cele analityczne i statystyczne.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane za jego zgodą w celach marketingowych podmiotów współpracujących – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Realizacja powyższych celów powoduje, że Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W wyniku tych analiz nie są podejmowanie w sposób zautomatyzowany istotne decyzje dotyczące Użytkownika.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników Platformy będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Użytkownika Platformy zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.
 2. Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Usunięcie plików cookie będzie skutkować usunięciem ustawień Strony.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:żądania dostępu do danych – Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;

 • żądania do sprostowania danych – jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;
 • żądania do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli Użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z
 • żądaniem ich usunięcia;
 • żądania do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
 • żądania do przenoszenia danych – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu
 • wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy
 • wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne;
 • do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE KONTAKTOWE

Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych na Stronie należy kierować do Administratora pocztą elektroniczną na adres kontakt@trendywnauce.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 2. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. Aktualna polityka prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2019 r.